Lojalitet
Start Uppåt Claes Nordlöf Kontakt Länkar

 

 

Anställdas lojalitet, yttrandefrihet, tystnadsplikt och kritikrätt

 

Lojalitet

I en anställning krävs av arbetstagaren att denne är lojal mot arbetsgivaren. Lojalitetskravet ingår som ett led i anställningsavtalet. Den anställde får inte skada arbetsgivaren. I detta ligger bl.a. att arbetstagaren har tystnadsplikt om sådana uppgifter som det ligger i arbetsgivarens intresse att inte ge spridning åt. Arbetstagaren får inte heller under anställningen driva med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet. I en anställning finns även en skyldighet för arbetstagaren att upplysa arbetsgivaren om viktiga förhållanden i verksamheten.

Yttrandefrihet

Yttrandefriheten är skyddad i grundlag när det gäller förhållandet mellan medborgarna och det allmänna. Grundlagens bestämmelser är inte tillämpliga i förhållandet mellan enskilda, t.ex. mellan privata arbetsgivare och arbetstagare. Bestämmelserna är emellertid ett uttryck för att yttrandefriheten har en central betydelse i ett öppet och demokratiskt samhälle.

Kritikrätt

Utgångspunkten är att den anställde har en vidträckt rätt att kritisera arbetsgivaren. Det följer av den grundlagsskyddade yttrandefriheten.

Det finns givetvis begränsningar i den anställdes rätt att framföra kritik. Gränsen bestäms ofta efter vilken ställning den anställde har hos arbetsgivaren. Arbetsdomstolen har uttalat att ju högre befattning en arbetstagare har desto större krav på visad lojalitet har en arbetsgivare rätt att ställa. En kritik får inte övergå i att en anställd framför hot om åtgärder som är till skada för arbetsgivaren.

Intern kritik

I ett fall hade en anställd vid flera tillfällen framfört allvarlig kritik mot företagsledningen och uppmanat arbetskamrater att byta arbete. Han hade dessutom i brev framfört hotelser av allvarligt slag till företagsledningen. Arbetsgivaren hade rätt att säga upp den anställde.

Extern kritik

Av Arbetsdomstolens domar framgår också att det inte finns något avgörande hinder för en anställd att hos myndighet påtala missförhållanden som finns i arbetsgivarens verksamhet. En anmälan till myndighet kan emellertid ske på ett sådant sätt att arbetstagaren bryter mot den lojalitet som han eller hon är skyldig att visa arbetsgivaren. Vad är bakgrunden till och syftet med anmälan? Har arbetstagaren fog för anmälan? Föreligger det allvarliga missförhållanden för de anställda i t.ex. arbetsmiljöfrågor? Det är frågor som härvid måste beaktas. Ju allvarligare missförhållanden det är fråga om, desto större frihet har den anställde att agera.

Det anses att den anställde före en anmälan skall ha försökt få rättelse av missförhållanden genom att kontakta arbetsgivaren. Arbetsgivaren har normalt ett anspråk på en sådan kontakt innan den anställde vänder sig till myndighet. Av intresse är om uppgifter lämnats utan godtagbar faktisk grund och på sätt som vittnar om bristande hänsyn och lojalitet mot arbetsgivaren.

I ett fall hade en arbetsgivare rätt att säga upp en arbetstagare som gjort en anmälan till myndighet utan att ha godtagbara skäl för denna. Det huvudsakliga syftet med anmälan var att skapa svårigheter för arbetsgivaren. I ett annat fall, där också rätt för uppsägning förelåg, framstod inte arbetstagarens handlande som allvarligt menade försök att komma till rätta med påstådda missförhållanden utan bestod mest av urskillningslösa anklagelser och angrepp på företagsledningen.

Företagshemligheter

Kritikrätten innebär inte, att den anställde får röja arbetsgivarens företagshemligheter i samband med den framförda kritiken. Det finns dock undantag härifrån. Det rör sig om vissa brottsliga handlingar. Det skulle föra för långt att här redogöra för vilka dessa företagshemligheter är som den anställde får röja.   

 

Offentliga sektorn

Den kortfattade redogörelse för anställdas kritikrätt som lämnats här, avser den privata arbetsmarknaden. När det gäller anställda inom den offentliga sektorn - staten, kommunerna eller lanstingen – har de anställda där en särskilt stark kritikrätt, eftersom bestämmelserna om yttrandefrihet och meddelarskydd i grundlagen är direkt tillämpliga i förhållandet mellan sådan offentlig arbetsgivare och dess anställda. Anskaffarfriheten, meddelarskyddet och efterforskarskyddet, vilka är skyddade i grundlag, är också särskilt stark för de offentliganställda.

 

Sammanfattningsvis har arbetstagare inom privata och offentliga sektorn en i princip långtgående kritikrätt, även om det finns begränsningar i denna rätt.

 

Claes Nordlöf

 


Copyright © 2007 Juristfirman Claes Nordlöf HB